અવનવું
સંદેશ
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
 
 

માનનીય મંત્રીશ્રી
વાહન વ્યવહાર
શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
 

માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
વાહન વ્યવહાર
શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી
શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી
 

અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી


શ્રી એચ.કે.દાશ

શ્રી એચ.કે.દાશ (અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી)
 કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર

શ્રી  જે. પી. ગુપ્તા (આ. ઈ. એસ.)

શ્રી જે. પી. ગુપ્તા (આઈ.એ.એસ.)
 પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી,
 જુનાગઢ

શ્રી યોગેશ ભટ્ટ

ઈ.શ્રી યોગેશ ભટ્ટ
 

 

 
 
 
 
અમારા વિશે

જુનાગઢ જીલ્લો ૧૪ તાલુકાઓનો બનેલો છે. જુનાગઢ શહેર ની બાજુમાં ગિરનાર ડુંગર સાસણ ખાતે સિંહ દર્શન, ગિર ના જંગલો, સોમનાથ મંદિર ,હોલીડે કેમ્પ ચોરવાડ જોવા લાયક સ્થળો છે. જુનાગઢ જીલ્લો જુનાગઢ થી ઉના સુધી નો છે. સોમનાથ મંદિર અરબીસમુદ્ર ની પાસે છે. શીલ ,માંગરોળ,ચોરવાડ,વેરાવળ,સોમનાથ, સુત્રાપાડા સમુદ્ર પાસે આવેલા સ્થળો છે. કોડીનાર ઉના પટી અરબીસમુદ્ર નજીક છે. રસ્તાઓ પાકા ડામરના બનેલા છે. જુનાગઢથી સોમનાથનો રસ્તો સ્ટેટ હાઇવે રસ્તો છે.

વધુ  

 પ્રવૃત્તિઓ
નોંધણી   સલામતી
લાયસન્‍સ   અમલીકરણ
પરમીટ   પ્રદૂષણ
કર પધ્ધતિ   આંકડાકીય માહિતી
ઇંધણ પસંદગી      
junagadh map
 
 

 આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 

 સંપર્ક માળખું

 

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 
 
Video Gallery
 
Ministry of Road Transport and Highways GSWAN Commissionerate of Transport Gujarat State Portal Sarthi Vahan HSRP Vibrant Gujarat The National Portal of India Automatic Driving Test Track Appointment Traffic Signs Appointment Tracking

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ    |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0055855 Last updated on 19-07-2014